سردترین وگرم ترین نقاط روی

آیا میدانید که سرد جای روی زمین 2/93درجه سانتی گراد  در قلب قطب جنوب می باشد که توسط ماهواره های نشان داده شده

و همچنین دماسنج ماهواره ای نشان می دهد که گرم ترین جای زمین در جنوب شرقی کویر لوت می باشد با دمای 7/70درج سانتی گراد می باشد بدین ترتیب اختلاف دمای گرم ترین وسرد ترین جای کره ی زمین حدود164درجه سانتی گراد می باشد

/ 0 نظر / 42 بازدید