مخالفت با افزایش درجه ی حفاظتی جنگل ابر

مدیر کل دفتر تنوع زیستی وزیستگاه ها سازمان حفاظت از محیط زیست از مخالفت وزارت صنعت و معدن با ارتقای جنگل ابر به منطقه ی حفاظت شده خبر دادوی گفت از 16 منطقه ای که برای ارتقای درجه ی حفاظتی به سازمان جنگل ها معرفی کردیم با ارتقای 13 منطقه مخالفت شد که شامل منطقه سمندریک در لرستان وجنگل ابر میشود.

وزارت صنعت ومعدن در حالی با ارتقای این منطقه مخالفت کرده که این رویشگاه از لحاظ اکولوژیکی وتنوع ژنتیکی از اهمیت جهانی برخوردار است واین موضوع که تا به حال چرا ارتقا پیدا نکرده وبا ارتقای ان نیز مخالفت میشود جای تامل دارد... .

فرهنگ قصریانی گفته اختلاف بین دستگاه ها باعث شده تا سازمان نتواند به اهداف خود برسد . به نظر این جانب که با این اوضاع سازمان حفاظت از محیط زیست به زحمت بتواند مناطق حفاظت شده خود را از 10.3درصد به 14 درصذ برساند.

ناصر مقدقی رییس شورای عالی جنگل سازمان جنگلها گفته ما به دلیل تعهدات بین المللی برای حفظ تنوع ژنتیکی باید در این امر موثر باشیم و مخالفتی با مناطق پیشنهاد شده نیست.

وی هم چنین افزود این که با بعضی مناطق موافقت کردیم به منزله مخالفت با بقیه مناطق نیست چرا که ان مناطق هنوزدر دست بررسی هستند .

/ 0 نظر / 53 بازدید