نجات اقیانوس ها از طلای سیاه

همواره یکی از مشکلات ما نشت لوله های نفت و خرابی  در آنها بوده که باعث خروج نفت

زیاد از نفت کش و آلوده شدن دریا و مرگ ماهی ها شود!

تا به امروز راه حل هایی خوبی پیشنهاد نشده یکی از این کار ها برای پاک کردن این لکه ها

سوزاندن آنهاست که اسیب بیشتری به محیط زیست می زند

اما به تازگی شیمیدان ها  اختراعی  جدید و بسیار خوبی برای جمع کردن لکه های سیاه پیدا کردند

که تجدید پذیر و دوستدار محیط زیست می باشد !

این جمع کننده ی نفت ارزان قیمت عمدتا از فیتول های گیاهی ساخته شده اند

که یکی از اجزای کلیدی کلروفیل است و به لطف حضور جلبک های سبز در محیط های

دریایی در مقادیر زیاد وجود دارد این ماده همچنین ظرف مدت چند ساعت دچار تجزیه

زیستی می شود و طی دو هفته تا یک ماه کاملا از بین می رود از این رو اسیبی هم

برای محیط زیست ندارند

این اختراع حاصل کار دانشگاه تولان و نیویورک امریکا می باشد

این روز ها خبر های نشت نفت بسیاری به گوش می رسد

 

.....................................................................................................................

/ 2 نظر / 47 بازدید
صبح

چقدر خوب [لبخند]

رعنا

جای شکر داره .. به کشور ماهم رسییده این اختراع ؟